Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Εικόνα

«ΔΡΑΣΕΙΣ / ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 2014-2020 ΤΟ ΕΤΟΣ 2023»

Κωδικός ΟΠΣ/MIS
6005042
Κωδικός Πρόσκλησης
ΠΕΛ39, Α/Α ΟΠΣ: 5333
Δικαιούχος
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ"
Συνολική Δημόσια Δαπάνη
293.700,00€
Επιλέξιμη Δημόσια Δαπάνη
293.700,00€
Ημερομηνία ένταξης
Πρόγραμμα
«ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ» 2021-2027
Προγραμματική περίοδος
ΕΣΠΑ 2021-2027
Ταμείο συγχρηματοδότησης
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
Κατάσταση
Ενταγμένη
Πληροφορίες

Βασικός στρατηγικός στόχος των δράσεων/ ενεργειών δημοσιότητας και προβολής του Ε.Π. «Πελοπόννησος» 2014-2020 είναι η καλύτερη και πληρέστερη ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των δυνητικών δικαιούχων, των δικαιούχων αλλά και της κοινής γνώμης της Περιφέρειας, του συνόλου της Χώρας και των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τους σκοπούς, τις κατευθύνσεις, τις προτεραιότητες, τις θετικές επιδράσεις, τις ευκαιρίες, τα αποτελέσματα και τις ωφέλειες που προκύπτουν από την εφαρμογή των αναπτυξιακών παρεμβάσεων του ΕΠ Πελοπόννησος 2014-2020, μέσω κατάλληλων επικοινωνιακών εργαλείων και μέσων προβολής.

Σχετικά αρχεία
Συνημμένο Μέγεθος
ΡΨΦΜ7Λ1-9ΦΓ.pdf (313.64 KB) 313.64 KB