Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Παρουσίαση

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης (Ε.Υ.Δ.) Προγράμματος Πελοπόννησος 2021 – 2027


Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράμματος «Πελοπόννησος», η οποία υπάγεται απευθείας στον Περιφερειάρχη Πελοποννήσου, έχει ως σκοπό την άσκηση των αρμοδιοτήτων διαχείρισης του Προγράμματος, ως Διαχειριστική Αρχή στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2021-2027, σύμφωνα με τα άρθρα 7 και 8 του ν. 4914/2022 (Α΄61) και το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου. Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράμματος «Πελοπόννησος» εξακολουθεί να ασκεί τις αρμοδιότητες που προβλέπονται στον ν. 4314/2014 για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (ΕΠ) Περιφέρειας «Πελοποννήσου» 2014-2020.
Συστάθηκε με την υπ. αριθ. 70881 / 13.07.2022 (Φ.Ε.Κ. 3895 Τεύχος Δεύτερο) Υπουργική Απόφαση για την Αναδιάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγράμματος “Πελοπόννησος” σύμφωνα με την παρ. 10 του άρθρου 65 του Ν.4914/2022 (Α΄61) και αντικατάσταση της υπό στοιχεία 32672/ΕΥΘΥ 329/23-03-2015 (B’ 715) Υπουργικής Απόφασης, σύμφωνα με το Άρθρο 2 της οποίας η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράμματος «Πελοπόννησος» 2021-2027, συγκροτείται από τις εξής τέσσερις (4) Μονάδες: Α. Προγραμματισμού και Αξιολόγησης, Β.1. Παρακολούθησης και Διαχείρισης πράξεων των Προτεραιοτήτων 1, 2, 3, 7 του Προγράμματος «Πελοπόννησος» 2021-2027, Β.2. Παρακολούθησης και Διαχείρισης πράξεων των Προτεραιοτήτων 4, 5, 6, 8 του Προγράμματος «Πελοπόννησος» 2021-2027, Γ. Οργάνωσης και Υποστήριξης. Στις Μονάδες αυτές κατανέμονται, οι αρμοδιότητες Διαχειριστικής Αρχής που εξακολουθεί να έχει η Ειδική Υπηρεσία για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (ΕΠ) Περιφέρειας «Πελοποννήσου» 2014-2020 
 

Πληροφορίες για τα στοιχεία επικοινωνίας δίνονται παρακάτω:
Διεύθυνση: Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράμματος «Πελοπόννησος»
                   Αλεξάνδρου Σούτσου 35,  221 32 Τρίπολη

Τηλ: (+30) 2713 601 300
Fax: (+30) 2710 234 711
email: [email protected]


Βασικό Νομικό Πλαίσιο
•    Νόμος υπ. αριθ. 4314/2014 για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020
•    Αριθμ. 32672/ΕΥΘΥ/329/15 (ΦΕΚ 715 Β/24-04-2015) : Αναδιάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του ΕΠ Περιφέρειας Πελοποννήσου, σύμφωνα με το άρθρο 7 του Ν. 4314/2014 και αντικατάσταση της αριθμ. 41548/Γ’ ΚΠΣ/238 ΚΥΑ/8.12.2000 (ΦΕΚ 1501/Β) ΚΥΑ, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει
•    Νόμος υπ. αριθ. 3840/2010 για την αποκέντρωση, απλοποίηση και ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007−2013 και άλλες διατάξεις
•    Νόμος υπ. αριθ. 3614/2007 για τη διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 – 2013.
•    ΚΥΑ 9773/ΕΥΣ 1127/29.02.08 (ΦΕΚ 472/Β/18.03.08). Αναδιάρθρωση Ειδικής Υπηρεσίας στην Περιφέρεια Πελοποννήσου σύμφωνα με το άρθρο 6 του ν. 3614/2007. Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Πελοποννήσου.
•    Αναδιάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγράμματος “Πελοπόννησος” σύμφωνα με την παρ. 10 του άρθρου 65 του ν. 4914/2022 (Α΄61) και αντικατάσταση της υπό στοιχεία 32672/ΕΥΘΥ 329/23-03-2015 (B’ 715) υπουργικής απόφασης.
•    Νόμος υπ΄αριθμ.: 4914 / 2022: Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την Προγραμματική Περίοδο 2021-2027
•    Απόφαση υπ΄Αριθμ.: 70881 / 2022 Αναδιάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγράμματος “Πελοπόννησος” σύμφωνα με την παρ. 10 του άρθρου 65 του ν. 4914/2022 (Α΄61) και αντικατάσταση της υπό στοιχεία 32672/ ΕΥΘΥ 329/23-03-2015 (B’ 715) υπουργικής απόφασης.
 

Πολιτική Ποιότητας
 

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράμματος «Πελοπόννησος» έχει αναπτύξει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας βασισμένο στις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που ορίζονται από το Διεθνές Πρότυπο ISO 9001:2015, για το σύνολο των δραστηριοτήτων της οι οποίες έχουν ως αντικείμενο την Διαχείριση Δράσεων του Προγράμματος «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ» 2021-2027 και του Επιχειρησιακού Προγράμματος Πελοποννήσου 2014 – 2020. Το Σύστημα Διαχείρισης της Ε.Υ.Δ. αφορά όλες τις λειτουργίες που έχουν σχέση με την ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχει στους Δικαιούχους και ορίζει τους άξονες που ισχύουν σε κάθε δραστηριότητα Διαχείρισης της Ε.Υ.Δ.. Το Σύστημα Διαχείρισης ισχύει για όλες τις θέσεις, τμήματα και επίπεδα εργασίας, όπως φαίνονται στο Οργανόγραμμα, είναι δε απολύτως δεσμευτικό για όλα τα μέλη και τους συνεργάτες της Ε.Υ.Δ..
Η επαναξιολόγηση του Πιστοποιητικού κατά EN ISO 9001:2015 του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγράμματος «Πελοπόννησος» πραγματοποιείται ετησίως από Διαπιστευμένο Φορέα Πιστοποίησης (TUV HELLAS).
•    Πολιτική Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας ΕΥΔ Πελοποννήσου
•    Πιστοποιητικό EN ISO 9001:2015