Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Εξειδίκευση Προγράμματος

Εξειδίκευση Προγράμματος Πελοπόννησος 2021 – 2027

Η διαδικασία της εξειδίκευσης των Προγραμμάτων όπως αυτή περιγράφεται στο Άρθρο 35 του Ν.4914/2022 αποτελεί το υποστηρικτικό εργαλείο για τον προγραμματισμό και την έκδοση προσκλήσεων, την ένταξη των πράξεων και τη συνολική παρακολούθηση της εφαρμογής του Προγράμματος, και συμβάλλει στην αποτελεσματική διαχείριση και εφαρμογή των Προγραμμάτων 2021-2027 για την επίτευξη των στόχων πολιτικής και των ειδικών στόχων που τέθηκαν στο πλαίσιο του σχεδιασμού.
Αρμοδιότητα κατάρτισης του εγγράφου εξειδίκευσης του Προγράμματος έχει η Ε.Υ.Δ., η οποία εισηγείται στον Περιφερειάρχη Πελοποννήσου - αρμόδιο όργανο που την εποπτεύει όπως ορίζεται στο Άρθρο 7 του Ν.4914/2022 την έγκριση του περιεχομένου της. 
Κατά τη διαδικασία της εξειδίκευσης, Επιτελικές Δομές ή οι αρμόδιες υπηρεσίες των Υπουργείων, οι Περιφερειακές Ενώσεις Δήμων, μέσω των προτάσεών τους, συμβάλλουν στη διαμόρφωση του περιεχομένου του εγγράφου εξειδίκευσης που καταρτίζεται από τη Ε.Υ.Δ.