Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Το πρόγραμμα

Πρόγραμμα Πελοπόννησος 2021-2027

Ο στρατηγικός στόχος της Περιφέρειας Πελοποννήσου για την ΠΠ 2021-2027 είναι: «Αειφόρος ενδογενής και εξωστρεφής ανάπτυξη, με βάση την καινοτομία και τη διασφάλιση της χωρικής και κοινωνικής συνοχής». Στο πλαίσιο αυτό, υιοθετούνται οι εξής Στρατηγικοί Στόχοι:
1. Μετασχηματισμός της οικονομίας της Περιφέρειας, μέσω της ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας και του παραγωγικού δυναμικού
2. Αποτελεσματική διαχείριση του περιβάλλοντος και των πόρων της Περιφέρειας
3. Βελτίωση της περιφερειακής συνδεσιμότητας και ενίσχυση της κινητικότητας
4. Ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και τόνωση της αγοράς εργασίας της Περιφέρειας
5. Ενδυνάμωση της χωρικής συνοχής και άμβλυνση των ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων της Περιφέρειας.

Ανά ΣΠ οι στρατηγικές επιλογές της Περιφέρειας Πελοποννήσου για την κάλυψη των αναπτυξιακών αναγκών της, την αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων και του αναπτυξιακού δυναμικού της είναι οι ακόλουθες:

Στον ΣΠ 1 αφορούν στη διεύρυνση των ερευνητικών υποδομών στην Περιφέρεια, με κατεύθυνση τη σύνδεση της έρευνας με τις παραγωγικές/οικονομικές και κοινωνικές δραστηριότητες, στην προώθηση του ψηφιακού μετασχηματιμσού, στην αύξηση της τουριστικής δραστηριότητας, στη διεύρυνση του τουριστικού προϊόντος και διεύρυνση, ενδυνάμωση και εκσυγχρονισμό του επιχειρηματικού και εν γένει παραγωγικού ιστού της Περιφέρειας.

Στον ΣΠ 2 αφορούν στην μείωση των αερίων του θερμοκηπίου και των ενεργειακών καταναλώσεων στον οικιστικό τομέα, στην εξασφάλιση επαρκούς ποσότητας και ποιότητας ύδατος και στη διασφάλιση της διατηρησιμότητας των φυσικών πόρων, καθώς και στη διασφάλιση της προστασίας του πληθυσμού και της περιουσίας του από φυσικές καταστροφές, με παράλληλη προστασία του περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων, προκειμένου να αναδειχθούν ως πόλοι έλξης για επίσκεψη, διαμονή και κατοίκιση και για ανάπτυξη παραγωγικών/οικονομικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων.

Στον ΣΠ 3 αφορούν στη άρση της απομόνωσης των απομακρυσμένων εσωτερικών ορεινών και ημιορεινών ζωνών της Περιφέρειας, στην μείωση του κόστους και του χρόνου μετακίνησης ανθρώπων και μεταφοράς αγαθών/ εμπορευμάτων, μείωση των οδικών ατυχημάτων με την αύξηση της ασφάλειας των μετακινήσεων και στην αύξηση του επιπέδου ποιότητας των μεταφορικών υπηρεσιών και κατ’ επέκταση αύξηση της ελκυστικότητας της Περιφέρειας.

Στον ΣΠ 4 αφορούν στη βελτίωση των δεικτών της αγοράς εργασίας σε περιφερειακό, αλλά και σε τοπικό επίπεδο, στην αύξηση της απασχολησιμότητας του εργατικού δυναμικού και στην αύξηση της παραγωγικότητας της εργασίας και της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας. Παράλληλα θα επιδιωχθεί ενδυνάμωση της κοινωνικής συνοχής, μείωση της φτώχειας και εξάλειψη της περιθωριοποίησης ευπαθών κοινωνικών ομάδων, αύξηση της εξωστρέφειας του κοινωνικοοικονομικού ιστού της Περιφέρειας και βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων της Περιφέρειας.

Στον ΣΠ 5 αφορούν στη ενδυνάμωση της Χωρικής Συνοχής, ως βασικό παράγοντα της κοινωνικής συνοχής και της προώθησης της ανάπτυξης, μέσω της εφαρμογής ολοκληρωμένων Στρατηγικών ΒΑΑ και ΟΧΕ .

Το Πρόγραμμα Πελοποννήσος 2021-2027 περιλαμβάνει οκτώ (8) Προτεραιότητες, εκ των οποίων οι έξι (6), πρώτοι συνδέονται άμεσα με τους πέντε (5) Στόχους Πολιτικής της νέας Πολιτικής Συνοχής της ΕΕ.

•    Προτεραιότητα 1: «Μια πιο ανταγωνιστική και έξυπνη Ευρώπη μέσω της προώθησης του καινοτόμου και έξυπνου οικονομικού μετασχηματισμού, καθώς και της περιφερειακής ψηφιακής διασυνδεσιμότητας» (Στόχος Πολιτικής 1/ΕΤΠΑ), με προϋπολογισμό 52.075.785 εκατ. €.
•    Προτεραιότητα 2: «Αειφορική ανάπτυξη και βιώσιμη διαχείριση των πόρων της Περιφέρειας» (Στόχος Πολιτικής 2/ΕΤΠΑ), με προϋπολογισμό 82.787.145 εκατ. €.
•    Προτεραιότητα 3: «Μια πιο διασυνδεδεμένη Ευρώπη μέσω της ενίσχυσης της κινητικότητας» (Στόχος Πολιτικής 3/ΕΤΠΑ), με προϋπολογισμό 30.043.723 εκατ. €.
•    Προτεραιότητα 4: «Ενίσχυση της Κοινωνικής Συνοχής - Ανάπτυξη και βελτίωση κοινωνικών υποδομών της Περιφέρειας» (Στόχος Πολιτικής 4/ΕΤΠΑ), με προϋπολογισμό 60.087.444 εκατ. €.
•    Προτεραιότητα 5: «Ανάπτυξη του Ανθρώπινου Δυναμικού, Κοινωνική Ένταξη, Αντιμετώπιση της Φτώχειας και ενίσχυση της Κοινωνικής Συνοχής της Περιφέρειας» (Στόχος Πολιτικής 4/ΕΚΤ+), με προϋπολογισμό 104.040.698 εκατ. €.
•    Προτεραιότητα 6: «Ολοκληρωμένη και βιώσιμη ανάπτυξη περιοχών της Περιφέρειας» (Στόχος Πολιτικής 5/ΕΤΠΑ), με προϋπολογισμό 73.440.210 εκατ. €.
•    Προτεραιότητα 7: «Τεχνική Βοήθεια ΕΤΠΑ», με προϋπολογισμό 5.412.022 εκατ. €.
•    Προτεραιότητα 8: «Τεχνική Βοήθεια ΕΚΤ+», με προϋπολογισμό 2.201.404 εκατ. €.