Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Εικόνα

«Ενίσχυση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων της Περιφέρειας Πελοποννήσου για τον εκσυγχρονισμό τους μέσω της χρήσης Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ), καθώς και συστημάτων αυτοματισμού»

Κωδικός ΟΠΣ/MIS
Πρόσκληση ΚΕ_ΠΕΛ31
Δικαιούχος
ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (ΜΜΕ)
Συνολική Δημόσια Δαπάνη
2.514.426,60 €
Ημερομηνία ένταξης
Πρόγραμμα
«ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ» 2021-2027
Προγραμματική περίοδος
ΕΣΠΑ 2021-2027
Δράση
1.ii.2.1: «Ενίσχυση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων της Περιφέρειας Πελοποννήσου για τον εκσυγχρονισμό τους μέσω της χρήσης Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ), καθώς και συστημάτων αυτοματισμού»
Ταμείο συγχρηματοδότησης
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
Κατάσταση
Ενταγμένη
Πληροφορίες

Η ένταξη αφορά τις 110 μεταφερόμενες πράξεις της πρόσκλησης ΚΕ_ΠΕΛ-03 της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020, οι οποίες για διαχειριστικούς λόγους αλλά και για λόγους διασφάλισης πόρων, μεταφέρθηκαν στην Προγραμματική Περίοδο 2021-2027.
Η μεταφορά έγινε σύμφωνα με την καινοτομία που εμπεριέχει η κάθε Πράξη, με βάση συγκεκριμένο κριτήριο αξιολόγησης της ΠΠ 2014-2020 που αφορούσε στη στόχευση του επενδυτικού σχεδίου (κριτήριο Β.2: Στόχευση Επενδυτικού Σχεδίου).

Σχετικά αρχεία
Συνημμένο Μέγεθος
ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ_ΚΕ_ΠΕΛ31_ΤΠΕ_Ψ72Θ7Λ1-26Γ_0.pdf (361.4 KB) 361.4 KB