Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Εικόνα

«Συνέχιση λειτουργίας Κέντρου Κοινότητας και Κινητής Μονάδας στο Δήμο Σπάρτης με περιοχή ευθύνης την Περιφερειακή Ενότητα Λακωνίας»

Κατάσταση
Ενταγμένη
Κωδικός ΟΠΣ/MIS
6002990
Δικαιούχος
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ
Συνολική Δημόσια Δαπάνη
626.940,00 €
Ημερομηνία ένταξης
Περιφερειακή Ενότητα
Π.Ε. Λακωνίας
Πρόγραμμα
«ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ» 2021-2027
Προγραμματική περίοδος
ΕΣΠΑ 2021-2027
Δράση
4.ια.1.2: «Συνέχιση Κέντρων Κοινότητας»
Ταμείο συγχρηματοδότησης
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)
Πληροφορίες

Η προτεινόμενη Πράξη αφορά τη συνέχιση λειτουργίας του Κέντρου Κοινότητας και του Παραρτήματος ΡΟΜΑ του Δήμου Σπάρτης από 1/10/2023 έως 31/12/2025,υστερα από την αριθμ.πρωτ 311753/12-9-2023 Πρόσκληση της ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Πελοποννήσου (ΑΑ πρόσκληση ΟΠΣ 3310),με τίτλο "Συνέχιση Λειτουργίας Κέντρων Κοινότητας",στο πλαίσιο του Ειδικού Στοχου ESO 4.11, της δράσης 4.ια1. 2 "Συνέχιση Κέντρων Κοινότητας".

Tο Κέντρο Κοινότητας λειτουργεί υπό την εποπτεία της αρμόδιας κοινωνικής υπηρεσίας του Δήμου (Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής και Υγείας) με την ακόλουθη διάρθρωση:

- Κέντρο Κοινότητας στο Δήμο Σπάρτης (κεντρική Μονάδα στο Δήμο-Έδρας της Περιφ. Ενότητας Λακωνίας),

- Κινητή Μονάδα Κέντρου Κοινότητας, με περιοχή ευθύνης την Περιφερειακή Ενότητα Λακωνίας, για την κάλυψη των αναγκών των Δήμων- Εταίρων. Οι Δήμοι-Εταίροι υποστηρίζονται μέσω της «Κινητής Μονάδας», η οποία αποτελεί «βραχίονα» του Κέντρου Κοινότητας.

Οι προδιαγραφές λειτουργίας και το πλαίσιο συνεργασίας για τη λειτουργία του «Κέντρου Κοινότητας» περιγράφονται στην Προγραμματική Σύμβαση βάση του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010 Επισημαίνεται ότι η Πράξη διαλειτουργεί με την Πράξη «Επιτελική / Συντονιστική Δομή Κοινωνικής Ένταξης» η οποία συγκροτήθηκε στη Δ/νση Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας Πελοποννήσου και λειτουργεί μέσω των αποκεντρωμένων αντίστοιχων Διευθύνσεων της Περιφέρειας, στις υπόλοιπες Π.Ε. της Πελοποννήσου.