Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Τεχνική Βοήθεια

Τροποποίηση της Υπουργικής Απόφασης Τεχνικής Βοήθειας

με βάση τη τροποποίηση της Υ.Α. 23451/ΕΥΣΣΑ 493/24.02.2017 και λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν έχει ακόμα εκδοθεί Υ.Α. για την προγραμματική περίοδο 2021-2027, θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εγγραφή στους ήδη υπάρχοντες καταλόγους παραμένει ανοικτή μέχρι την έκδοση της υπουργικής απόφασης της παρ. 22 του άρθρου 63 του ν. 4914/2022 (Α’ 61) για τον καθορισμό των επιλέξιμων κατηγοριών ενεργειών τεχνικής βοήθειας, ώστε να μην υφίσταται χρονικός ή άλλος περιορισμός στη δυνατότητα των προμηθευτών και των παρόχων υπηρεσιών να εγγραφούν στους καταλόγους. 

Αντίστοιχα παρατείνεται κατά το ίδιο διάστημα η ισχύς των βεβαιώσεων εγγραφής στους καταλόγους που έχουν εκδοθεί από όλες τις Υπηρεσίες του άρθρου 9 της ανωτέρω Υ.Α.

Κατάλογος προμηθευτών 

 

Συμβάσεις Τεχνική Βοήθειας

 

 

Πράξεις Τεχνικής Βοήθειας