Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Εικόνα

«Αστικές Αναπλάσεις πόλεων Σπάρτης και Λουτρακίου»

Κωδικός πρόσκλησης
ΠΕΛ43
Πρόγραμμα
«ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ» 2021-2027
Προγραμματική περίοδος
ΕΣΠΑ 2021-2027
Στόχος πολιτικής
5. Μια Ευρώπη πιο κοντά στους πολίτες της, μέσω της προώθησης της βιώσιμης και ολοκληρωμένης ανάπτυξης (...)
Ειδικός στόχος
RSO 5.1 Ολοκληρω μένη ανάπτυξη στις αστικές περιοχές
Προτεραιότητα
6. Ολοκληρωμένη και βιώσιμη ανάπτυξη περιοχών της Περιφέρειας
Δράση
5.i.1.2 Αστικές αναπλάσεις πόλεων Σπάρτης και Λουτρακίου (ΕΕΠ 49.0)
Ταμείο συγχρηματοδότησης
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
Έκδοση
Προϋπολογισμός
7.650.000,00 €.
Ημερομηνία έναρξης
Ημερομηνία λήξης
Κατάσταση
Ενεργή
Πληροφορίες

Στο Πρόγραμμα της Περιφέρειας Πελοποννήσου 2021-2027 προβλέπεται η εφαρμογή Στρατηγικών Βιώσιμης Αστικής
Ανάπτυξης στην πόλη της Σπάρτης και στην πόλη του Λουτρακίου. Η παρούσα πρόσκληση αφορά σε δύο πράξεις που
προετοιμάστηκαν τεχνικά και διοικητικά και άρχισε η υλοποίησή τους στο πλαίσιο του ΕΠ "Πελοπόννησος" 2014-2020
και δύναται να αποτελέσουν πράξεις των παραπάνω υπό σχεδιασμό Στρατηγικών ΒΑΑ. Αυτές οι πράξεις είναι οι εξής:
α) ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ
β) ΑΝΑΠΛΑΣΗ Χ.Ζ.Λ. ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ (Α ́ ΦΑΣΗ)

Α/Α ΟΠΣ: 5554

Σχετικά αρχεία
Συνημμένο Μέγεθος
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΕΛ43 με ΑΔΑ 94ΒΩ7Λ1-ΨΣΥ.pdf (354.8 KB) 354.8 KB
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΠΕΛ43.zip (8.57 MB) 8.57 MB
1η τροποποίηση ΠΕΛ43 (355.89 KB) 355.89 KB
2η τροποποίηση ΠΕΛ43 (352.47 KB) 352.47 KB