Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Εικόνα

«Αστικές αναπλάσεις πόλης Καλαμάτας»

Κωδικός πρόσκλησης
ΠΕΛ42
Πρόγραμμα
«ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ» 2021-2027
Προγραμματική περίοδος
ΕΣΠΑ 2021-2027
Στόχος πολιτικής
5. Μια Ευρώπη πιο κοντά στους πολίτες της, μέσω της προώθησης της βιώσιμης και ολοκληρωμένης ανάπτυξης (...)
Ειδικός στόχος
RSO 5.1 Ολοκληρω μένη ανάπτυξη στις αστικές περιοχές
Προτεραιότητα
6. Ολοκληρωμένη και βιώσιμη ανάπτυξη περιοχών της Περιφέρειας
Δράση
5.i.1.1 Αστικές αναπλάσεις πόλης Καλαμάτας
Ταμείο συγχρηματοδότησης
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
Έκδοση
Προϋπολογισμός
2.000.000,00 €
Ημερομηνία έναρξης
Ημερομηνία λήξης
Κατάσταση
Ενεργή
Πληροφορίες

Στο εγκεκριμένο Πρόγραμμα Πελοπόννησος 2021-2027 στο πλαίσιο του Ειδικού Στόχου RSO5.1 προβλέπεται η χρηματοδότηση σχεδιασμού και εφαρμογής τεσσάρων (4) Στρατηγικών ΟΧΕ/ΒΑΑ. Μία εξ' αυτών αφορά στη μεγαλύτερη σε πληθυσμό πόλη της Περιφέρειας Πελοποννήσου, την Καλαμάτα, πρωτεύουσα του Νομού Μεσσηνίας, στην οποία

εφαρμόζεται ήδη αντίστοιχη Στρατηγική στο πλαίσιο του ΕΠ «Πελοπόννησος» 2014 – 2020. Σύμφωνα με τον μέχρι τώρα σχεδιασμό της Αστικής Αρχής της εφαρμοζόμενης Στρατηγικής ΒΑΑ, η βασική στόχευση της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) της πόλης της Καλαμάτας, για την περίοδο 2021-2027, παραμένει στην ίδια βασική αναπτυξιακή κατεύθυνση, με υποπεριοχές παρέμβασης το ιστορικό κέντρο της και την παραλιακή της ζώνη. Η παρούσα Πρόσκληση, αφορά σε δύο πράξεις ανάπλασης, οι οποίες εντάχθηκαν στο Πρόγραμμα της Περιφέρειας 2014 – 2020 στο πλαίσιο της εφαρμοζόμενης Στρατηγικής ΒΑΑ, αλλά η εκτέλεση τους και ολοκλήρωσή τους απαιτούν μεγαλύτερο χρόνο από τον εναπομείναντα μέχρι την λήξη της επιλέξιμης προς χρηματοδότησης περιόδου εφαρμογής

του Προγράμματος. Οι πράξεις αυτές είναι οι εξής:

α) Ανάπλαση οδού Αναγνωσταρά

β) Αναδιάταξη – Αναδιοργάνωση Πλατείας 23ης Μαρτίου

 

Α/Α ΟΠΣ: 5176

Σχετικά αρχεία
Συνημμένο Μέγεθος
ΠΕΛ42 6ΥΧ47Λ1-ΚΦΥ.pdf (354.9 KB) 354.9 KB
Συνημμένα ΠΕΛ42_0.zip (5.02 MB) 5.02 MB