Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Εικόνα

«Αστική Ανάπλαση πόλης Τρίπολης (τμηματοποιημένη πράξη)»

Κωδικός πρόσκλησης
ΠΕΛ44
Πρόγραμμα
«ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ» 2021-2027
Προγραμματική περίοδος
ΕΣΠΑ 2021-2027
Στόχος πολιτικής
5. Μια Ευρώπη πιο κοντά στους πολίτες της, μέσω της προώθησης της βιώσιμης και ολοκληρωμένης ανάπτυξης (...)
Ειδικός στόχος
RSO 5.1 Ολοκληρω μένη ανάπτυξη στις αστικές περιοχές
Προτεραιότητα
6. Ολοκληρωμένη και βιώσιμη ανάπτυξη περιοχών της Περιφέρειας
Δράση
5.i.1.3 Αστική ανάπλαση πόλης Τρίπολης (ΕΕΠ 50.0)
Ταμείο συγχρηματοδότησης
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
Έκδοση
Προϋπολογισμός
1.800.000,00 €.
Ημερομηνία έναρξης
Ημερομηνία λήξης
Κατάσταση
Ενεργή
Πληροφορίες

Στο Πρόγραμμα της Περιφέρειας Πελοποννήσου 2021-2027 προβλέπεται η εφαρμογή Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης στην πόλη της Τρίπολης. Η παρούσα πρόσκληση αφορά σε ένα τμήμα της πράξης «Ανάπλαση πλατείας Αγ. Βασιλείου στην Τρίπολη», της οποίας το άλλο τμήμα υλοποιείται στο πλαίσιο εφαρμογής του ΕΠ «Πελοπόννησος» 2014-2020. Η συγκεκριμένη πράξη, η οποία αποτελεί σημαντική παρέμβαση της υπό εκπόνηση / σχεδιασμό Στρατηγικής ΒΑΑ της Τρίπολης, υλοποιείται στην πλέον κεντρική και σημαντική περιοχή του αστικού Κέντρου της Τρίπολης και συμβάλλει στην βιώσιμη κινητικότητα, βελτιώνοντας την κίνηση των πεζών και των ΑμΕΑ, διασφαλίζοντας παράλληλα την ήπια και ασφαλή διέλευση των οχημάτων.
 

Α/Α ΟΠΣ: 5555

Σχετικά αρχεία
Συνημμένο Μέγεθος
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΕΛ44 με ΑΔΑ 6ΣΡΖ7Λ1-ΜΞΧ.pdf (351.18 KB) 351.18 KB
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΠΕΛ44.zip (5.1 MB) 5.1 MB
1η Τροποποίηση ΠΕΛ44 (348.66 KB) 348.66 KB