Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Εικόνα

Δημιουργία, επέκταση και εκσυγχρονισμός μονάδων πρωτοβάθμιας (περιλαμβανομένων των ολοήμερων σχολείων) ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης - τμηματοποιημένες πράξεις

Κατάσταση
Ανενεργή
Κωδικός πρόσκλησης
ΠΕΛ17
Είδος
Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων
Πρόγραμμα
«ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ» 2021-2027
Προγραμματική περίοδος
ΕΣΠΑ 2021-2027
Στόχος πολιτικής
4. Κοινωνική Ευρώπη
Ειδικός στόχος
RSO4. 2 Υποδομές εκπαίδευση ς και κατάρτισης
Προτεραιότητα
4. Ενίσχυση της Κοινωνικής Συνοχής - Ανάπτυξη και βελτίωση κοινωνικών υποδομών της Περιφέρειας
Ταμείο συγχρηματοδότησης
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
Έκδοση
Προϋπολογισμός
1.000.000,00 €
Ημερομηνία έναρξης
Ημερομηνία λήξης
Πληροφορίες

Η παρούσα πρόσκληση αφορά στο Β' τμήμα (phasing) της πράξης «ΣΧΟΛΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΑΡΧΑΙΑΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ (ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ)», με κωδικό MIS 5028314 του ΕΠ «Πελοπόννησος» 2014-2020 και πιο συγκεκριμένα στις εργασίες ανέγερσης κτιρίου σε οικόπεδο ιδιοκτησίας του Δήμου Κορινθίων για την μεταστέγαση του υφιστάμενου δημοτικού σχολείου της Αρχαίας Κορίνθου, το οποίο στεγάζεται σε παλιό κτίριο κατασκευής έτους 1930 και προσθήκης έτους 1936, σε προκατασκευασμένες και λυόμενες αίθουσες.

Στόχος της πράξης είναι η βελτίωση των συνθηκών εκπαίδευσης και προσβασιμότητας. Σ' αυτό τον στόχο ο οποίος αποτελεί μία από τις προτεραιότητες της Περιφέρειας Πελοποννήσου, για το σύνολο των υποδομών Α ́βάθμιας και Β ́θμιας εκπαίδευσης, θα συμβάλλει το προς τμηματοποίηση έργο/πράξη του οποίου ένα μέρος (τμήμα) υλοποιείται με χρηματοδότηση από το ΕΠ «Πελοπόννησος» 2014 – 2020 και το δεύτερο μέρος (τμήμα) τους μέχρι την ολοκλήρωσή τους θα χρηματοδοτηθεί από το Πρόγραμμα της Περιφέρειας της περιόδου 2021-2027, στο πλαίσιο του Ειδικού Στόχου RSO4.2.

Σχετικά αρχεία
Συνημμένο Μέγεθος
Πρόσκληση 2165 ΠΕΛ17 με ΑΔΑ ΨΛΕΤ7Λ1-ΖΜΘ.pdf (361.51 KB) 361.51 KB
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΠΕΛ17.rar (2.95 MB) 2.95 MB
1η Τροποποίηση (362.91 KB) 362.91 KB