Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Εικόνα

«Δομές υποστήριξης της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας έντασης γνώσης στην Περιφέρεια Πελοποννήσου»

Κατάσταση
Ανενεργή
Κωδικός πρόσκλησης
ΠΕΛ30
Πρόγραμμα
«ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ» 2021-2027
Προγραμματική περίοδος
ΕΣΠΑ 2021-2027
Στόχος πολιτικής
1. Έξυπνη Ευρώπη
Ειδικός στόχος
RSO1. 1 Ενίσχυση της έρευνας και της καινοτομίας
Προτεραιότητα
1. Μια πιο ανταγωνιστική και έξυπνη Ευρώπη μέσω της προώθησης του καινοτόμου και έξυπνου οικονομικού μετασχηματισμού, καθώς και της περιφερειακής ψηφιακής διασυνδεσμότητας
Δράση
1.i.3.1 Δομές υποστήριξης της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας έντασης γνώσης στην Περιφέρεια Πελοποννήσου
Ταμείο συγχρηματοδότησης
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
Έκδοση
Προϋπολογισμός
3.800.000,00 €
Ημερομηνία έναρξης
Ημερομηνία λήξης
Πληροφορίες

Η παρούσα πρόσκληση αφορά στην χρηματοδότηση έργου για την διαμόρφωση δομών για την ανάδειξη και υποστήριξη της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας εντάσεως γνώσης στην Περιφέρεια Πελοποννήσου. Για την κάλυψη όλης της γεωγραφικής έκτασης της Περιφέρειας, το έργο αυτό το οποίο ωρίμασε διοικητικά και τεχνικά στο πλαίσιο του ΕΠ
«Πελοπόννησος» 2014-2020, περιλαμβάνει τον σχεδιασμό και τη διαμόρφωση μιας κεντρικής δομής στην Τρίπολη, και τεσσάρων περιφερειακών δομών σε Κόρινθο, Ναύπλιο, Καλαμάτα και Σπάρτη, που, αφενός παρουσιάζουν επιχειρηματικό ενδιαφέρον και αφετέρου συνδέονται με τις περιοχές δραστηριοποίησης του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.
Στο πλαίσιο αυτού του έργου θα υλοποιηθούν ενέργειες, οι οποίες θα αποσκοπούν στην κινητοποίηση των ερευνητών, φοιτητών, νέων απόφοιτων, υφιστάμενων ή νέων επιχειρήσεων, καθώς και λοιπών ενδιαφερόμενων από την Περιφέρεια, ώστε να αναδυθούν και να αναπτυχθούν καινοτόμες επιχειρηματικές ευκαιρίες. Επίσης, οι προβλεπόμενες δομές θα διαθέτουν μηχανισμό υποστήριξης, ο οποίος θα παρέχει στους ωφελούμενους υπηρεσίες για την ανάπτυξη της επιχειρηματικής τους ιδέας, αλλά και των προσωπικών τους δεξιοτήτων, όπως είναι η εξατομικευμένη καθοδήγηση από ειδικούς μέντορες, η νομική, λογιστική και διοικητική υποστήριξη και η καθοδήγηση σε όλα τα στάδια ανάπτυξης μιας επιχείρησης. Επιπλέον, βασικός άξονας του μηχανισμού υποστήριξης είναι η δικτύωση των ωφελούμενων, αλλά και η A/A Πρόσκλησης: 3930 /Έκδοση: 1.0 Έντυπο: Ε.Ι.1_2 4 παροχή υπηρεσιών προετοιμασίας για την πρόσβαση σε πηγές χρηματοδότησης, ώστε να μπορέσουν να υλοποιήσουν τις ιδέες τους και να τις μετατρέψουν σε τελικά προϊόντα, αξιοποιήσιμα από την αγορά.
Για την επίτευξη των στόχων της δράσης/έργου, έχει δημιουργηθεί μια σύμπραξη δύο φορέων, οι οποίοι έχουν την κατάλληλη εμπειρία, δικτύωση και τεχνογνωσία για να αναλάβουν την υλοποίηση του έργου. Κεντρικός αρωγός είναι η Περιφέρεια Πελοποννήσου, η οποία θα παρέχει διοικητική και επικοινωνιακή υποστήριξη. Επίσης, καίριος πυλώνας του
έργου είναι το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου που ως ακαδημαϊκός και ερευνητικός φορέας της Περιφέρειας, γνωρίζει τις ιδιαίτερες ανάγκες της τοπικής οικονομίας και κοινωνίας και δύναται να συμβάλλει σημαντικά στην ανάπτυξη και υποστήριξη του τοπικού οικοσυστήματος. Ειδικότερα θα συνδράμει στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της επιχειρηματικής κοινότητας για θέματα επιχειρηματικότητας της γνώσης, αλλά και στην κινητοποίηση ερευνητών, φοιτητών και ευρύτερα μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας της Περιφέρειας Πελοποννήσου, ώστε να αξιοποιήσουν τα ερευνητικά τους αποτελέσματα και να παράξουν καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες.

Α/Α ΟΠΣ: 3930

Σχετικά αρχεία
Συνημμένο Μέγεθος
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ_6ΜΔΘ7Λ1-ΨΓΦ.pdf (372.57 KB) 372.57 KB
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ.rar (8.36 MB) 8.36 MB
1η Τροποποίηση πρόσκλησης ΠΕΛ30 (373.67 KB) 373.67 KB