Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Εικόνα

«Ενίσχυση υποδομών πολιτικής προστασίας για πρόληψη και διαχείριση κινδύνων που συνδέονται με το κλίμα»

Κωδικός πρόσκλησης
ΠΕΛ11
Είδος
Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων
Πρόγραμμα
«ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ» 2021-2027
Προγραμματική περίοδος
ΕΣΠΑ 2021-2027
Στόχος πολιτικής
2. Πράσινη Ευρώπη
Ειδικός στόχος
RSO2. 4 Προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή
Προτεραιότητα
2. Αειφορική ανάπτυξη και βιώσιμη διαχείριση των πόρων της Περιφέρειας
Ταμείο συγχρηματοδότησης
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
Έκδοση
Προϋπολογισμός
7.500.000,00 €
Ημερομηνία έναρξης
Ημερομηνία λήξης
Κατάσταση
Ενεργή
Πληροφορίες

Η συγκεκριμένη δράση, στο πλαίσιο του Ειδικού Στόχου RSO.2.4, ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ, περιλαμβάνει έργα προμήθειας του αναγκαίου εξοπλισμού για την βελτίωση του συστήματος αποτελεσματικής αντιμετώπισης καταστροφικών φαινομένων, λόγω κλιματικής αλλαγής. Ειδικότερα, αυτή η δράση αφορά σε συγκεκριμένα έργα/πράξεις που ωρίμασαν τεχνικά και διοικητικά στο πλαίσιο του ΕΠ «Πελοπόννησος» 2014-2020 και δύναται να χρηματοδοτηθεί η υλοποίησή τους από το παρόν Πρόγραμμα, σύμφωνα με τους όρους επιλεξιμότητας στο πλαίσιο του Ειδικού Στόχου RSO2.4. Τα έργα αυτά είναι τα εξής:

1. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

2. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ