Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Εικόνα

«Κατασκευή ή/και αναβάθμιση υποδομών ύδρευσης»

Κωδικός πρόσκλησης
ΠΕΛ15
Πρόγραμμα
«ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ» 2021-2027
Προγραμματική περίοδος
ΕΣΠΑ 2021-2027
Ταμείο συγχρηματοδότησης
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)
Έκδοση
Προϋπολογισμός
4.000.000,00 €
Ημερομηνία έναρξης
Ημερομηνία λήξης
Κατάσταση
Ενεργή
Πληροφορίες

Οι κατηγορίες επιμέρους παρεμβάσεων που περιλαμβάνονται στη παρούσα Πρόσκληση αφορούν σε κατασκευή νέων
δεξαμενών ύδρευσης και σύνδεσή τους με υφιστάμενα δίκτυα διανομής καθώς και αντικαταστάσεις δικτύων ύδρευσης
στην Περιφέρεια. Συγκεκριμένα αφορά στα έργα που αναφέρονται αμέσως πιο κάτω, τα οποία ωρίμασαν τεχνικά και
διοικητικά στο πλαίσιο του ΕΠ «Πελοπόννησος» 2014-2020 και η υλοποίησή τους θα χρηματοδοτηθεί από το
Πρόγραμμα 2021-2027 της Περιφέρειας Πελοποννήσου, στο πλαίσιο του Ειδικού Στόχου RSO2.5 της Προτεραιότητας 2.
Οι συγκεκριμένες πράξεις είναι οι εξής:
- ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΑΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΗΣ ΜΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΥΔΡΟΛΗΠΤΙΚΑ ΕΡΓΑ &
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΔΙΚΤΥΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΑΣΤΡΟΥΣ, ΠΑΡΑΛΙΟΥ ΑΣΤΡΟΥΣ, ΚΑΤΩ ΒΕΡΒΑΙΝΩΝ &
ΞΗΡΟΠΗΓΑΔΟΥ
- ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ - Γ ́ ΦΑΣΗ
 

Α/Α ΟΠΣ: 2667

Σχετικά αρχεία
Συνημμένο Μέγεθος
συνημμενα πελ 15.zip (4.94 MB) 4.94 MB
Πρόσκληση ΠΕΛ15_907Δ7Λ1-Φ5Ε.pdf (365.39 KB) 365.39 KB