Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Εικόνα

«Νέα Κέντρα Κοινότητας των οποίων η υλοποίηση προετοιμάσθηκε και ωρίμασε την περίοδο 2014-2020»

Κατάσταση
Ανενεργή
Κωδικός πρόσκλησης
ΠΕΛ22
Πρόγραμμα
«ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ» 2021-2027
Προγραμματική περίοδος
ΕΣΠΑ 2021-2027
Στόχος πολιτικής
4. Κοινωνική Ευρώπη
Ειδικός στόχος
ESO4. 11 Ισότιμη πρόσβαση σε ποιοτικές κοινωνικές και υγειονομικές υπηρεσίες
Προτεραιότητα
5. Ανάπτυξη του Ανθρώπινου Δυναμικού, Κοινωνική Ένταξη, Αντιμετώπιση της Φτώχειας και ενίσχυση της Κοινωνικής Συνοχής της Περιφέρειας
Ταμείο συγχρηματοδότησης
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)
Έκδοση
Προϋπολογισμός
1.000.000,00 €
Ημερομηνία έναρξης
Ημερομηνία λήξης
Πληροφορίες

Τα Κέντρα Κοινότητας είναι δομές οι οποίες παρέχουν ολιστική υποστήριξη στους κατοίκους Δήμων, μέσα από την παροχή ενός συνολικού πλέγματος υπηρεσιών με στόχο την καταπολέμηση της φτώχειας, του κοινωνικού αποκλεισμού και κάθε μορφής διακρίσεων, καθώς και την προώθηση στην απασχόληση αυτών των κατηγοριών ωφελουμένων. Επιπρόσθετα, ένα Κ.Κ. δύναται να λειτουργεί και ως χώρος όπου συγκεντρώνεται η κοινότητα για ομαδικές δραστηριότητες και για θέματα ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης. Αυτά επιτυγχάνονται με την αποτελεσματική και εξατομικευμένη παροχή υπηρεσιών υποδοχής, καταγραφής, κατεύθυνσης και παραπομπής των πολιτών/ωφελούμενων ατόμων στις αρμόδιες υπηρεσίες, σε τοπικό, περιφερειακό ή/και εθνικό επίπεδο και παράλληλα η πολυεπίπεδη υποστήριξη τους, με σκοπό τη βελτίωση του βιοτικού τους επιπέδου.

Με βάση τα παραπάνω, η συγκεκριμένη υποδράση αφορά στην υποστήριξη λειτουργίας των δομών «Κέντρα Κοινότητας», των οποίων η υλοποίηση προετοιμάσθηκε και ωρίμασε την περίοδο 2014-2020 και η ενίσχυση της λειτουργίας τους θα συγχρηματοδοτηθεί μέχρι 31/12/2025, υπό τις προϋποθέσεις και όρους επιλεξιμότητας του Προγράμματος, όπως αυτοί αναφέρονται για τον Ειδικό Στόχο ESO 4.11. Η συνέχιση της συγχρηματοδότησής τους μετά τις 31/12/2025, θα επανεξετασθεί βάσει σχετικής μελέτης αξιολόγησης.

Συγκεκριμένα, οι δικαιούχοι στην πρότασή τους θα περιγράψουν τον τρόπο με τον οποίο το «Κέντρο Κοινότητας» δραστηριοποιείται στα τρία παρακάτω πεδία: • Υποδοχή – Ενημέρωση – Υποστήριξη των πολιτών • Συνεργασία με Υπηρεσίες και Δομές • Παροχή Υπηρεσιών που θα αποσκοπούν στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και θα διασφαλίζουν την κοινωνική ένταξη των ωφελούμενων Ο Δικαιούχος θα πρέπει να αιτιολογήσει και να τεκμηριώσει την αναγκαιότητα συγχρηματοδότησης του Κέντρου Κοινότητας αναφέροντας στοιχεία για τις παρεχόμενες υπηρεσίες από το ίδιο το ΚΚ ή άλλους φορείς καθώς και τα ειδικά χαρακτηριστικά και ανάγκες των ωφελουμένων /ομάδας στόχου στην περιοχή της παρέμβασης. Ο δικαιούχος μπορεί να αιτηθεί πρόσθετο προσωπικό είτε για την υπάρχουσα δομή είτε για νέο Παράρτημα Ρομά/ΚΕΜ εφόσον ανήκει στους προτεινόμενους Δήμους σύμφωνα με σχετικά έγγραφα και την σύμφωνη γνώμη των αρμόδιων Υπουργείων.

Α/Α ΟΠΣ: 3287

Σχετικά αρχεία
Συνημμένο Μέγεθος
64057Λ1-ΚΡΡ _ ΠΕΛ22.pdf (396.93 KB) 396.93 KB
1η Τροποποίηση (396.54 KB) 396.54 KB
ΣΥΝΝΗΜΕΝΑ 1ης ΤΡΟΠ. ΠΕΛ22.zip (15.22 MB) 15.22 MB