Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Εικόνα

«Συνέχιση Κέντρων Κοινότητας»

Κατάσταση
Ανενεργή
Κωδικός πρόσκλησης
ΠΕΛ23
Πρόγραμμα
«ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ» 2021-2027
Προγραμματική περίοδος
ΕΣΠΑ 2021-2027
Στόχος πολιτικής
4. Κοινωνική Ευρώπη
Ειδικός στόχος
ESO4. 11 Ισότιμη πρόσβαση σε ποιοτικές κοινωνικές και υγειονομικές υπηρεσίες
Προτεραιότητα
5. Ανάπτυξη του Ανθρώπινου Δυναμικού, Κοινωνική Ένταξη, Αντιμετώπιση της Φτώχειας και ενίσχυση της Κοινωνικής Συνοχής της Περιφέρειας
Δράση
4.ια.1.2: «Συνέχιση Κέντρων Κοινότητας»
Ταμείο συγχρηματοδότησης
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)
Έκδοση
Προϋπολογισμός
3.000.000,00 €
Ημερομηνία έναρξης
Ημερομηνία λήξης
Πληροφορίες

Τα Κέντρα Κοινότητας είναι δομές οι οποίες παρέχουν ολιστική υποστήριξη στους κατοίκους Δήμων, μέσα από την παροχή ενός συνολικού πλέγματος υπηρεσιών με στόχο την καταπολέμηση της φτώχειας, του κοινωνικού αποκλεισμού και κάθε μορφής διακρίσεων, καθώς και την προώθηση στην απασχόληση αυτών των κατηγοριών ωφελούμενων. Επιπρόσθετα, ένα Κ.Κ. δύναται να λειτουργεί και ως χώρος όπου συγκεντρώνεται η κοινότητα για ομαδικές δραστηριότητες και για θέματα ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης. Αυτά επιτυγχάνονται με την αποτελεσματική και εξατομικευμένη παροχή υπηρεσιών υποδοχής, καταγραφής, κατεύθυνσης και παραπομπής των πολιτών/ωφελούμενων ατόμων στις αρμόδιες υπηρεσίες, σε τοπικό, περιφερειακό ή/και εθνικό επίπεδο και παράλληλα η πολυεπίπεδη υποστήριξη τους, με σκοπό τη βελτίωση του βιοτικού τους επιπέδου.

Με βάση την οικεία ΚΥΑ, τα Κέντρα Κοινότητας έχουν ως στόχο και την υποστήριξη των ΟΤΑ Α' Βαθμού στην εφαρμογή πολιτικών κοινωνικής προστασίας και στην ανάπτυξη ενός τοπικού σημείου αναφοράς για την υποδοχή, εξυπηρέτηση και διασύνδεση των πολιτών με όλα τα Κοινωνικά Προγράμματα και Υπηρεσίες που υλοποιούνται στην περιοχή λειτουργίας τους.

Με βάση τα παραπάνω, η συγκεκριμένη υποδράση αφορά στη συνέχιση της λειτουργίας των δομών «Κέντρα Κοινότητας», τα οποία χρηματοδοτούντο κατά την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 και η ενίσχυση της λειτουργίας τους θα συγχρηματοδοτηθεί μέχρι 31/12/2025, υπό τις προϋποθέσεις και όρους επιλεξιμότητας του Προγράμματος, όπως αυτοί αναφέρονται για τον Ειδικό Στόχο ESO 4.11. Η συνέχιση της συγχρηματοδότησής τους μετά τις 31/12/2025 θα επανεξετασθεί βάσει σχετικής μελέτης αξιολόγησης.

Ωφελούμενοι/ες της πράξης είναι οι πολίτες που διαβιούν στην περιοχή παρέμβασης των Κέντρων Κοινότητας, και κατά προτεραιότητα άτομα και οικογένειες που διαβιούν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας ή διατρέχουν κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού, παιδιά που βιώνουν καταστάσεις αποκλεισμού, ηλικιωμένοι, ωφελούμενοι του Προγράμματος «Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα», καθώς και νόμιμα διαμένοντες μετανάστες, αιτούντες/δικαιούχοι διεθνούς και προσωρινής προστασίας, άτομα με αναπηρία, Ρομά και γενικότερα ευπαθείς ομάδες πληθυσμού.

Α/Α ΟΠΣ: 3310

Σχετικά αρχεία
Συνημμένο Μέγεθος
Ρ8ΕΟ7Λ1-Υ55 _ ΠΕΛ23.pdf (392 KB) 392 KB
1η Τροποποίηση (391.42 KB) 391.42 KB
ΣΥΝΝΗΜΕΝΑ 1ης ΤΡΟΠΟΠ. ΠΕΛ23.zip (15.81 MB) 15.81 MB