Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Εικόνα

Συνέχιση Λειτουργίας δομών και υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας – Συνέχιση Λειτουργίας ξενώνων φιλοξενίας»

Κωδικός πρόσκλησης
ΠΕΛ48
Πρόγραμμα
«ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ» 2021-2027
Προγραμματική περίοδος
ΕΣΠΑ 2021-2027
Στόχος πολιτικής
4. Κοινωνική Ευρώπη
Ειδικός στόχος
ESO4. 11 Ισότιμη πρόσβαση σε ποιοτικές κοινωνικές και υγειονομικές υπηρεσίες
Προτεραιότητα
5. Ανάπτυξη του Ανθρώπινου Δυναμικού, Κοινωνική Ένταξη, Αντιμετώπιση της Φτώχειας και ενίσχυση της Κοινωνικής Συνοχής της Περιφέρειας
Δράση
4.ια.2.1 «Συνέχιση Λειτουργίας δομών και υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας – Συνέχιση Λειτουργίας ξενώνων φιλοξενίας»
Ταμείο συγχρηματοδότησης
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)
Έκδοση
Προϋπολογισμός
500.000,00 €.
Ημερομηνία έναρξης
Ημερομηνία λήξης
Κατάσταση
Ενεργή
Πληροφορίες

Η συγκεκριμένη υποδράση αφορά στη συνέχιση της λειτουργίας της δομής του Ξενώνα Φιλοξενίας Γυναικών Θυμάτων Βίας του Δήμου Τρίπολης, που χρηματοδοτείτο κατά την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 και η ενίσχυση της λειτουργίας του θα συγχρηματοδοτηθεί μέχρι 31/12/2025, υπό τις προϋποθέσεις και όρους επιλεξιμότητας του
Προγράμματος, όπως αυτοί αναφέρονται για τον Ειδικό Στόχο ESO 4.11. Η συνέχιση της συγχρηματοδότησης του μετά τις 31/12/2025 θα επανεξετασθεί βάσει σχετικής μελέτης αξιολόγησης. Η συνέχιση της λειτουργίας του Ξενώνα Φιλοξενίας περιλαμβάνει και τη συνέχιση ή/και την ανάπτυξη δράσεων υποστήριξης και αρωγής, με την οπτική του φύλου και του παιδιού ως εξής:
1. Φιλοξενία των Γυναικών και των Παιδιών τους
2. Κοινωνική και ψυχολογική στήριξη των ωφελούμενων γυναικών και των παιδιών τους
3. Δράσεις Δικτύωσης των Ξενώνων μεταξύ τους, καθώς επίσης και με τα Συμβουλευτικά Κέντρα και λοιπούς
εμπλεκόμενους φορείς καθώς και φορείς υποστήριξης των παιδιών των ωφελουμένων γυναικών
4. Υπηρεσίες διερμηνείας σε γυναίκες ωφελούμενες που έχουν υποστεί βία σε όλες.

Α/Α ΟΠΣ: 5991

Σχετικά αρχεία
Συνημμένο Μέγεθος
9Γ5Σ7Λ1-Κ97.pdf (368.67 KB) 368.67 KB
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ (3).zip (22.31 MB) 22.31 MB