Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Εικόνα

«Υποστήριξη επιχειρηματικών / εμπορικών σχεδίων εκμετάλλευσης καινοτομιών από νεοφυείς και υφιστάμενες επιχειρήσεις μέσω της συμμετοχής τους σε εκκολαπτήρια και δίκτυα στήριξης»

Κατάσταση
Ανενεργή
Κωδικός πρόσκλησης
ΠΕΛ33
Πρόγραμμα
«ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ» 2021-2027
Προγραμματική περίοδος
ΕΣΠΑ 2021-2027
Στόχος πολιτικής
1. Έξυπνη Ευρώπη
Ειδικός στόχος
RSO1.3 Ενίσχυση της βιώσιμης ανάπτυξης και της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ και δημιουργία θέσεων εργασίας στις ΜΜΕ, μεταξύ άλλων μέσω παραγωγικών επενδύσεων
Προτεραιότητα
1. Μια πιο ανταγωνιστική και έξυπνη Ευρώπη μέσω της προώθησης του καινοτόμου και έξυπνου οικονομικού μετασχηματισμού, καθώς και της περιφερειακής ψηφιακής διασυνδεσμότητας
Δράση
1.iii.5 Υποστήριξη επιχειρηματικών / εμπορικών σχεδίων εκμετάλλευσης καινοτομιών από νεοφυείς και υφιστάμενες επιχειρήσεις μέσω της συμμετοχής τους σε εκκολαπτήρια και δίκτυα στήριξης
Ταμείο συγχρηματοδότησης
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
Έκδοση
Προϋπολογισμός
450.000,00 €
Ημερομηνία έναρξης
Ημερομηνία λήξης
Πληροφορίες

Στο πλαίσιο του Ειδικού Στόχου RSO 1.3 επιδιώκεται η συνεχής προσαρμογή των επιχειρήσεων της Περιφέρειας Πελοποννήσου στις εκάστοτε συνθήκες επιχειρηματικότητας, παραγωγής και ανταγωνισμού που διαμορφώνονται σε διεθνές επίπεδο, όπως και η ενθάρρυνση και στήριξη της νεοφυούς επιχειρηματικότητας. Θα αντιμετωπιστούν βασικά θέματα που εμποδίζουν την παραγωγικότητα και την εξωστρέφεια των επιχειρήσεων, αφενός προωθώντας νέα επιχειρηματικά και οργανωτικά πρότυπα και συνεργασίες που δημιουργούν κρίσιμα μεγέθη και ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και αφετέρου αναπτύσσοντας μηχανισμούς που συντονίζουν την πρόσβαση των επιχειρήσεων της Πελοποννήσου στις διεθνείς αγορές.

Η παρούσα πρόσκληση αφορά την ενίσχυση της ίδρυσης και λειτουργίας μίας θερμοκοιτίδας-δομής φιλοξενίας νέων ή υπό δημιουργία επιχειρήσεων, η οποία θα λειτουργήσει ως μοχλός προσέλκυσης και ανάπτυξης νέας επιχειρηματικής δραστηριότητας και θα συμβάλει στην αναζωογόνηση και ποιοτική αναβάθμιση της (ευρύτερης) τοπικής οικονομίας. Θα μπορούν να φιλοξενηθούν επιχειρήσεις που θα εγκατασταθούν και θα έχουν τη βάση τους στον διαμορφωμένο γι' αυτόν το σκοπό χώρο της θερμοκοιτίδας, η οποία θα αποτελεί ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο επιχειρηματικής εκκίνησης και επώασης, παρέχοντας επίσης δικτύωση, εκπαίδευση και συμβουλευτική υποστήριξη για τη διαμόρφωση επιχειρηματικών μοντέλων, αλλά και για την εν γένει βιώσιμη λειτουργία των επιχειρηματικών σχημάτων (λογιστική, νομική υποστήριξη κ.λπ.).

Η πρόσκληση αφορά στο έργο "Vamvakou Revival - Ίδρυση και λειτουργία θερμοκοιτίδας νέων επιχειρήσεων (Επιχορήγηση)", το οποίο ωρίμασε τεχνικά και διοικητικά στο πλαίσιο του ΕΠ «Πελοπόννησος» 2014 – 2020 και η υλοποίησή του θα χρηματοδοτηθεί από το Πρόγραμμα «Πελοπόννησος» 2021-2027, υπό τις προϋποθέσεις και όρους επιλεξιμότητας του Προγράμματος, όπως αυτοί αναφέρονται για τον Ειδικό Στόχο RSO 1.3.

Α/Α ΟΠΣ: 3971

Σχετικά αρχεία
Συνημμένο Μέγεθος
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ_691Η7Λ1-ΒΩ1.pdf (374.04 KB) 374.04 KB
Συνημμένα πρόσκλησης.rar (7.67 MB) 7.67 MB