Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Εικόνα

«Ενίσχυση και ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων για εργαζόμενους επιχειρήσεων σε δυναμικούς ή υπό αναδιάρθρωση κλάδους της Περιφέρειας Πελοποννήσου»

Η Πράξη αφορά στην ενίσχυση, καθώς και στην ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων για εργαζόμενους επιχειρήσεων σε δυναμικούς και υπό αναδιάρθρωση κλάδους της Περιφέρειας Πελοποννήσου.
Ωφελούμενοι/ες της Πράξης είναι 1.900 εργαζόμενοι/ες σε επιχειρήσεις όλων των οικονομικών κλάδων που δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια Πελοποννήσου. Σκοπός της Πράξης είναι οι ωφελούμενοι/ες αφενός να ενισχύσουν τις εξειδικευμένες επαγγελματικές τους δεξιότητες, ιδίως ως προς δεξιότητες επαγγελμάτων που κατά προτεραιότητα εντάσσονται σε τομείς και οικονομικές δραστηριότητες της RIS3 στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, αφετέρου να αναπτύξουν νέες –οριζόντιες – διεπαγγελματικές γνώσεις και δεξιότητες που αφορούν στην ενίσχυση της εξωστρέφειας, την ανάπτυξη και τη διάδοση της καινοτομίας, τη διαχείριση των τεχνολογικών αλλαγών, την αξιοποίηση των ΤΠΕ και το ψηφιακό marketing.

Στο πλαίσιο της Πράξης προβλέπεται η υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης διάρκειας 140 ωρών και συμβουλευτικής υποστήριξης, τα οποία ως προς το σκέλος των εξειδικευμένων επαγγελματικών δεξιοτήτων θα διεξαχθούν βάσει πιστοποιημένων επαγγελματικών περιγραμμάτων. Επιπλέον, το σύνολο των συμμετεχόντων θα μετάσχει σε διαδικασίες πιστοποίησης των αποκτηθέντων προσόντων.
Ειδικότερα, στο πλαίσιο των δράσεων της Πράξης προβλέπονται τα εξής:
- Εξειδικευμένη επαγγελματική κατάρτιση σε θεματικά αντικείμενα επαγγελμάτων που κατά προτεραιότητα εντάσσονται σε τομείς και οικονομικές δραστηριότητες της RIS3 στην Περιφέρεια Πελοποννήσου. Επισημαίνεται ότι τα θεματικά αντικείμενα κατάρτισης δεν περιορίζονται αποκλειστικά σε επαγγέλματα που συνδέονται με τομείς της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3), αλλά αφορούν και σε επαγγέλματα και κλάδους δραστηριότητας με μεγάλη συμβολή στην απασχόληση ή/και δυναμισμό απασχόλησης στην Περιφέρεια Πελοποννήσου.
- Οριζόντια / διεπαγγελματική κατάρτιση για την ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων που αφορούν στην ενίσχυση της εξωστρέφειας, την ανάπτυξη και τη διάδοση της καινοτομίας, τη διαχείριση των τεχνολογικών αλλαγών, την αξιοποίηση των ΤΠΕ και το ψηφιακό marketing.
- Εξειδικευμένη / ατομική συμβουλευτική υποστήριξη που θα συμπληρώνει και θα εξατομικεύει την οριζόντια διεπαγγελματική κατάρτιση.
- Πιστοποίηση των προσόντων των συμμετεχόντων.

 

Για να δείτε την απόφαση, πατήστε εδώ.