Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Εικόνα

«Στέγη Υποστηριζόμενης Διαβίωσης Δήμου Τρίπολης»

Το κύριο φυσικό αντικείμενο της πράξης είναι η ίδρυση και λειτουργία (ΣΥΔ) Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης στο Δήμο Τρίπολης, με στόχο τη βελτίωση παροχής κοινωνικών υπηρεσιών και υπηρεσιών εκπαιδευτικής υποστήριξης στην κοινωνικά ευπαθή ομάδα ΑΜΕΑ. Η διάρκεια χρηματοδότησης της πράξης είναι έως 31-12-2025. Ωφελούμενοι είναι Άτομα με Αναπηρία ηλικίας άνω των 18 ετών, ως ένοικοι των ΣΥΔ, σύμφωνα με τα οριζόμενα α ́ και γ ́ του άρθρου 1 της υπ ́ αρ. Δ12/ΓΠ.οικ. 13107/283/20-03-2019 ΚΥΑ, που δεν μπορούν να διαβιώσουν αυτόνομα χωρίς κατάλληλη υποστήριξη, που διαβιούν σε οικογενειακό περιβάλλον, αλλά αντιμετωπίζουν βραχυπρόθεσμα /μεσοπρόθεσμα κίνδυνο να το απολέσουν και δεν μπορούν να υπερβαίνουν τα (4) άτομα. Προβλέπονται ενέργειες ίδρυσης-προσαρμογής (κτιριακές βελτιώσεις, αγορά εξοπλισμού), οργανωτικής και λειτουργικής προετοιμασίας, επιλογής ενοίκων και λειτουργίας της δομής.

Η στελέχωσή της απαρτίζεται από (5) άτομα έκτακτου προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου ΑΣΕΠ, (1) νοσηλευτή, (1) οικονόμο , (2) φροντιστές και (1) συντονιστή, (8) άτομα τακτικού προσωπικού του Δήμου Τρίπολης ως υπεύθυνους παρακολούθησης, υλοποίησης, υποστήριξης της πράξης και επίβλεψης των κτιριακών εγκαταστάσεων. Η χρονική διάρκεια των συμβάσεων θα είναι για διάστημα έως τριάντα έξι (36) μηνών.

Η δράση αφορά σε υπηρεσίες ανάπτυξης δεξιοτήτων, συμμετοχή σε κοινωνικές εκδηλώσεις, υλοποίηση ενεργειών ευαισθητοποίησης, διάχυσης αποτελεσμάτων, δικτύωσης κλπ, που συμβάλουν στην επίτευξη των στόχων της και βελτιώνουν τη διατήρησή τους και μετά την λήξη της συγχρηματοδότησης.

 

Για να δείτε την απόφαση, πατήστε εδώ.