Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Εικόνα

«Μηχανισμός Διάγνωσης Αναγκών της Αγοράς Εργασίας στην Περιφέρεια Πελοποννήσου»

Η δράση αφορά στη χρηματοδοτική ενίσχυση της ίδρυσης και λειτουργίας Περιφερειακού Μηχανισμού Διάγνωσης των Αναγκών της Αγοράς Εργασίας (ΜΔΑΑΕ) στην Περιφέρεια Πελοποννήσου και στοχεύει στην αναβάθμιση της διοικητικής ικανότητας της Περιφέρειας ως προς την παρακολούθηση και τη διάγνωση των αναγκών σε ικανό/υψηλού επιπέδου ανθρώπινο δυναμικό του περιφερειακού και τοπικού παραγωγικού συστήματος, για τον ορθό σχεδιασμό πολιτικών και δράσεων στην αγορά εργασίας. Παράλληλα εκπληρώνει τη θεσμική και επιχειρησιακή υποχρέωση της Περιφέρειας να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις που απορρέουν από την Υ.Α. 65160/11 Ιουλίου 2022 του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (ΦΕΚ 3649/Β/11-7-2022).
Ο Περιφερειακός Μηχανισμός θα δημιουργεί εργαλεία και θα διενεργεί αναλύσεις, αφ' ενός για τις υφιστάμενες αλλά και τις μελλοντικές ανάγκες σε θέσεις εργασίας ανά επάγγελμα και κλάδο οικονομικής δραστηριότητας, με τις αντίστοιχες δεξιότητες, αφ' ετέρου για την εκάστοτε ζήτηση για θέσεις απασχόλησης του εργατικού δυναμικού της Περιφέρειας σε τοπικό επίπεδο, σε σχέση με τις γνώσεις και εξειδικεύσεις που κατέχει. Αυτή η διαδικασία θα παρέχει την αναγκαία πληροφόρηση στους φορείς χάραξης πολιτικών και σχεδιασμού αντίστοιχων παρεμβάσεων στην Αγορά Εργασίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου.
 

Α/Α ΟΠΣ: 8014

Για να δείτε την πρόσκληση, πατήστε εδώ.