Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Εικόνα

««ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΥΔ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ», ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠ «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ» 2014–2020 ΚΑΙ ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ» 2021–2027»

Η συγκεκριμένη πράξη περιλαμβάνει την παροχή εξειδικευμένων εξωτερικών συμβουλευτικών υπηρεσιών τεχνικής, διοικητικής και διαχειριστικής φύσης, στην ΕΥΔ Προγράμματος Πελοπόννησος, για την αποτελεσματικότερη εφαρμογή των δράσεων / ενεργειών που αφορούν στην προοπτική ομαλής και πλήρους ολοκλήρωσης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Πελοπόννησος» 2014-2020, η οποία θα συμβάλει στην έγκαιρη και αποτελεσματική έναρξη και ενεργοποίηση του Προγράμματος «Πελοπόννησος» 2021-2027. Επιπλέον, θα υπάρξει δυνατότητα διαμόρφωσης και χαρτογράφησης των Δεικτών Καινοτομίας, με προοπτική την αποτύπωση των πεδίων εξειδίκευσης και τη δυνατότητα συντονισμού, παρακολούθησης και διαχείρισης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών και δράσεων καινοτομίας σε περιφερειακό επίπεδο. 
Το φυσικό αντικείμενο της πράξης περιλαμβάνει την υλοποίηση των κάτωθι υποέργων:
ΥΠΟΕΡΓΟ 1: «Υποστήριξη της ΕΥΔ για την έγκαιρη και αποτελεσματική έναρξη εφαρμογής του Προγράμματος «Πελοπόννησος» 2021 - 2027, σε σχέση με την προοπτική ολοκλήρωσης του ΕΠ «Πελοπόννησος» 2014 - 2020».
ΥΠΟΕΡΓΟ 2: «Διαμόρφωση και χαρτογράφηση Δεικτών Καινοτομίας - Προτάσεις Για Σύσταση και Λειτουργία Γραφείου Καινοτομίας».
ΥΠΟΕΡΓΟ 3: «Υποστήριξη της ΕΥΔ Προγράμματος «Πελοπόννησος» για τον συντονισμό, παρακολούθηση και διαχείριση της Περιφερειακής Διάστασης της RIS3 2021 - 2027 καθώς και την εφαρμογή της διαδικασίας επιχειρηματικής ανακάλυψης σε περιφερειακό επίπεδο».
ΥΠΟΕΡΓΟ 4: «Νομική υποστήριξη της ΕΥΔ Προγράμματος Πελοπόννησος σε θέματα διαχείρισης της ΠΠ 2014-2020 για το έτος 2023».
ΥΠΟΕΡΓΟ 5: «Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου Υποστήριξης για την Αξιολόγηση του κριτηρίου κλιματικής ανθεκτικότητας στα υποβαλλόμενα προς Συγχρηματοδότηση έργα του Προγράμματος ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 2021-2027».
ΥΠΟΕΡΓΟ 6: «Εξειδικευμένη Τεχνική και Διοικητική Υποστήριξη της ΕΥΔ για την οργάνωση και επιτάχυνση της διαδικασίας Διαχειριστικής Ολοκλήρωσης Πράξεων ΕΤΠΑ που συμμετέχουν στο κλείσιμο του ΕΠ "ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ" 2014 - 2020».
ΥΠΟΕΡΓΟ 7: «Υποστήριξη της ΕΥΔ για την αύξηση και επιτάχυνση της ενεργοποίησης του Προγράμματος "Πελοπόννησος" 2021 – 2027 με δράσεις ΕΤΠΑ».

 

Για να δείτε την απόφαση, πατήστε εδώ.