Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Εικόνα

«Δράσεις στήριξης της επιχειρηματικής ανακάλυψης μέσω της συνεργασίας περιφερειακών επιχειρηματικών και ερευνητικών φορέων (Innovation Office)»

Κωδικός πρόσκλησης
ΠΕΛ38
Πρόγραμμα
«ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ» 2021-2027
Προγραμματική περίοδος
ΕΣΠΑ 2021-2027
Στόχος πολιτικής
1. Έξυπνη Ευρώπη
Ειδικός στόχος
RSO1. 1 Ενίσχυση της έρευνας και της καινοτομίας
Προτεραιότητα
1. Μια πιο ανταγωνιστική και έξυπνη Ευρώπη μέσω της προώθησης του καινοτόμου και έξυπνου οικονομικού μετασχηματισμού, καθώς και της περιφερειακής ψηφιακής διασυνδεσμότητας
Δράση
1.i.3.2 Δράσεις στήριξης/προώθησης διεθνών ερευνητικών συνεργασιών μέσω της ενίσχυσης του θεσμού του Περιφερειακού Μηχανισμού Υποστήριξης Καινοτομίας με την σύμπραξη του Ερευνητικού και Επιχειρηματικού ιστού της Περιφέρειας (Innovation Office)»
Ταμείο συγχρηματοδότησης
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
Έκδοση
Προϋπολογισμός
3.500.000,00 €
Ημερομηνία έναρξης
Ημερομηνία λήξης
Κατάσταση
Ενεργή
Πληροφορίες

Η παρούσα πρόσκληση αφορά στην χρηματοδότηση έργου για την σύσταση και λειτουργία Innovation Office στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, το οποίο αφορά δράση στήριξης συνεργασιών/συμπράξεων μεταξύ του ερευνητικού και επιχειρηματικού ιστού της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Η λειτουργία του Innovation Office κρίνεται απαραίτητη για την Περιφέρεια Πελοποννήσου καθώς θα τροφοδοτεί συνεχώς τη διαδικασία της επιχειρηματικής ανακάλυψης συμβάλλοντας στην ενδυνάμωση και τη δημιουργία κουλτούρας προς την έρευνα και την καινοτομία για τις επιχειρήσεις της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Η προβλεπόμενη στο Πρόγραμμα «Πελοπόννησος» 2021 – 2027 σχετική υποδράση θα λάβει υπόψη της το Στρατηγικό Πλάνο 2021-2024 του Horizon Europe και τη συμπληρωματικότητα με τους τέσσερις βασικούς στρατηγικούς προσανατολισμούς αυτής, στους οποίους αναμένεται να συμβάλει μέσω της κινητοποίησης του επιχειρηματικού και ερευνητικού ενδιαφέροντος
ειδικότερα σε τομείς που εμφανίζουν συνάφεια με την Περιφερειακή διάσταση της RIS3 (Αγροδιατροφική Αλυσίδα, Τουρισμός- Πολιτισμός & Δημιουργική Βιομηχανία, Υλικά – Κατασκευές & Βιομηχανία, οριζόντιοι τομείς).
Προτεραιότητες του Γραφείου Καινοτομίας ενδεικτικά είναι, η επιτάχυνση της Διαδικασίας Επιχειρηματικής Ανακάλυψης (ΔΕΑ), ώστε τα αποτελέσματα της να οδηγήσουν σε στοχευμένη εξειδίκευση δράσεων των Ειδικών Στόχων 1i και 1iii, η ενεργοποίηση του Πανεπιστήμιου Πελοποννήσου για την διάχυση της έρευνας και της καινοτομίας στον επιχειρηματικό
ιστό της Περιφέρειας, ιδιαίτερα για την αντιμετώπιση ζητημάτων κλιματικής αλλαγής, η εφαρμογή επιτυχημένων διεθνών ή εθνικών πρακτικών, η υποβοήθηση του ΠΣΕΚ, η ενεργοποίηση των επιχειρήσεων στους τομείς της έρευνας και καινοτομίας.

Α/Α ΟΠΣ: 5831

Σχετικά αρχεία
Συνημμένο Μέγεθος
Πρόσκληση ΠΕΛ38 _6Ω177Λ1-ΩΣ0.pdf (379.93 KB) 379.93 KB
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ.rar (9.08 MB) 9.08 MB